top of page


1.    הוראות כלליות


1.1.    קרא תנאי שימוש אלה בעיון ובמלואם. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר TazMaz - תזמז
(להלן: "האתר") ועל כל פעולה המבוצעת באמצעות האתר, מהווים הסכם מחייב בינך לבין תזמז בע"מ. אם אינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש באתר אל תעשה כל שימוש באתר.
1.2.    כותרות תנאי השימוש והסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד. 
1.3.    תנאי השימוש להלן מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
1.4.    שינויים באתר:
האתר ו/או תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו בכל מועד ומועד.
1.5.    פרטיות:
השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. קרא אותה בעיון.[קישור למדיניות הפרטיות של האתר]
1.6.    קבלת דבר פרסומת.
בהרשמה לאתר המשתמש מסכים לקבל הודעות שונות ממפעילת האתר ו/או ממי מטעמה, לרבות דברי פרסומת כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת"). 
1.7.    שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר באמצעות דוא"ל אל מחלקת שירות לקוחות ______________
2.    קניין רוחני
2.1.    כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, לוגואים הנם בבעלות בלעדית של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, ואין לעשות בהם שימוש. 
2.2.    אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
3.    מיאון אחריות והגבלת אחריות
3.1.    מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים המועלים על ידם לאתר.   
3.2.    מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים, לרבות ובפרט בכל הקשור לתכנים שהועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים. 
3.3.    מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן מהאתר, ללא הודעה מוקדמת.
3.4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. 
3.5.    מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט המקומית או העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
3.6.    מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשי האתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
3.7.    למען הסר ספק, מפעילת האתר לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים ו/או לקישורים המפורסמים בתכנים אשר הועלו על ידי המשתמש
3.8.    אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.
3.9.    לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני __________________________. 
 
4.    מדיניות פרטיות [עם קישור נפרד בעמוד הבית שיוביל ישר לסעיף]
מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
4.1.    מדיניות פרטיות. מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
4.2.    המידע שמפעילת האתר אוספת. במהלך הגלישה באתר מפעילת האתר תאסוף מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל  שיכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר. 
4.3.    מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעילת האתר עשויה לאסוף גם את המידע המפורט להלן:
4.3.1.    מידע הקשור לסוגי השירות בהם המשתמש התעניין.
4.3.2.    מידע הקשור לאתרים בהם גלש המשתמש.
4.4.    שמירת מידע ואבטחתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר בשרתי החברה המוגנים במערכות ונהלי אבטחת מידע שנועדו לצמצם את הסיכון שהמידע ייחשף לגורמים לא מורשים. מפעילת האתר מחזיקה במאגר מידע רשום מס' ____________ והמידע ישמש בין היתר למטרות המפורטות להלן:
4.4.1.    לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באמצעות האתר.
4.4.2.     לשינוי או ביטול שירותים או תכנים המוצעים באמצעות האתר.
4.4.3.    התאמת השירותים והתכנים בהתאם להעדפות המשתמש לרבות באמצעות התאמת פרסומות.
4.4.4.    לצורך ניתוח סטטיסטי של התנהגות המשתמשים באתר.
4.5.    שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
4.6.    איסוף נתונים באמצעות Google Analytics. מפעילת האתר עושה שימוש ב Google Analytics לאיסוף נתוני גלישה אנונימיים לצורך שיפור השירותים המוצעים באמצעות האתר. לעניין זה מובהר כי Google Analytics אוסף בין היתר מידע אודות הדפים הנצפים, תדירות השימוש באתר, זמן השהייה בכל עמוד, אופן ההגעה לאתר וכיוצב'. 
4.7.    הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי הוראות חוק התקשורת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת פרטים בעמודי נחיתה המפורסמים על ידי מפעילת האתר המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליה בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותה ו/או לפעילות האתר לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות למשתמשות.
4.8.    בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית הודעת פרסומת שתשלח אל המשתמש מאת מפעילת האתר או באמצעות שליחת בקשת הסרה לכתובת _____________________, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת. למען הסר כל ספק מובהר, כי אין בהודעת ההסרה כדי למנוע ממפעילת האתר לשלוח אל המשתמש הודעות מערכת (הודעות שאינן דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת).
4.9.    בקשה לעיון במידע. המשתמש זכאי לבקש ולקבל גישה למידע המוחזק על ידי מפעילת האתר בכפוף למגבלות הקבועות על פי דין. על אף האמור לעיל, מפעילת האתר רשאית לדחות בקשת עיון במקרה שחשיפת המידע תפגע או עשויה לפגוע בזכויות של צדדים שלישים.
4.10.    בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981: המשתמש רשאי לבקש את מחיקת פרטיו ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באמצעות האתר.
4.11.    הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
4.12.    העברת מידע לצדדים שלישים. מפעילת האתר עשויה להעביר את המידע לצדדים שלישיים גם ללא אישור המשתמש במקרים המפורטים להלן:
4.12.1.    במקרה של הפרת תנאי השימוש האתר, או במקרה שהמשתמש ביצע פעולה לא חוקית באמצעות האתר.
4.12.2.    במקרה שמפעילת האתר תקבל צו שיפוטי שיורה לה למסור מידע אודות משתמש.
4.12.3.    במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש למפעילת האתר או למי מטעמה.
4.12.4.    בכל מקרה שמפעילת האתר תסבור כי העברת המידע נחוצה למניעת נזק למשתמש, לגופו או לרכושו.
4.13.     כמה זמן ישמר המידע? מפעילת האתר תשמור את המידע כל עוד הוא נחוץ לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות וכל היותר במשך התקופה הקבועה בדין, כפי שתעודכן מעת לעת.
4.14.    בקשות בעניין מדיניות הפרטיות יש לשלוח לכתובת הדוא"ל _________________________.
5.    הוראות נוספות
5.1.    רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. 
5.2.    מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד המשתמש. 
5.3.    במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.
5.4.    הדין החל. פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או התכנים המוצגים בו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים המחוז תל אביב והמרכז.

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. 
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך _____________

תנאי השימוש באתר

bottom of page